Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej

 


           Celem nadrzędnym projektu jest:

 1. Stworzenie modelu zarządzania populacją zagrożonego gatunku w przestrzeni wykorzystywanej gospodarczo.
 2. Zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno – zachodniej z wyjściowych 110 do co najmniej 190 osobników z jednoczesnym zainicjowaniem naturalnego zwiększenia areału występowania żubrów o co najmniej 30 %, co będzie skutkować zwiększeniem liczebności populacji z jednoczesnym zmniejszeniem liczby zwierząt na jednostkę powierzchni areału jako metody rozwoju populacji w krajobrazie rolniczo-leśnym.

          Cele operacyjne:

 1. Utworzenie nowego stada żubrów na terenie pomiędzy już istniejącymi stadami, a w wyniku tego podniesienie różnorodności genetycznej populacji i umożliwienie wymiany genetycznej pomiędzy stadami.
 2. Poprawa bazy żerowej żubrów na terenach zwiększonego areału.
 3. Utworzenie Bazy Obsługi Żubrów jako systemowego narzędzia do zarządzania populacją.
 4. Ograniczenie szkód w lasach i w uprawach rolnych.
 5. Podniesienie bezpieczeństwa zwierząt poprzez upowszechnienie informacji o aktualnych rejonach przebywania.
 6. Wykorzystanie przyjaznych postaw społeczności lokalnych do rozwoju stada i przeniesienie pozytywnych wzorców zachowań na nowe tereny.

         Oczekiwanie rezultaty projektu:

 1.  Zwiększenie liczebności populacji o co najmniej 80 osobników.
  2. Zwiększenie areału żubrów zachodniopomorskich o co najmniej 30 %.
  3. Udostepnienie na potrzeby żubrów 145,12 ha łąk, 48,49 ha poletek żerowych i 2 ha sadów.
  4. Budowa 22 nowych paśników dla żubrów i remont 10 istniejących.
  5. Utworzenie Bazy Obsługi Żubrów – jednostki dysponującej pracownikami i sprzętem do obsługi populacji    zachodniopomorskiej w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.
  6. Utworzenie 2 punktów przechowywania karmy dla żubrów, gwarantujących przechowywanie dużych  ilości karmy bez strat oraz jej sprawne ładowanie i rozwożenie.