Niedawno ukończyliśmy budowę ostatniego paśnika dla żubrów, który był przewidziany w projekcie.  W czasie trwania projektu zbudowaliśmy łącznie 22 paśniki. Żubry są rokrocznie dokarmiane w paśnikach w sezonie zimowym. Pozwala to na odciągnięcie ich od pól uprawnych, przyczyniając się do zmniejszenia szkód w rolnictwie. Budowa paśników ma też na celu zainicjowanie przestrzennej dywersyfikacji stad żubrów i utrzymanie ich na nowych terenach bytowania.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6