Nadleśnictwo Drawsko zostało utworzone w 1962 roku. Nadleśnictwo gospodaruje na powierzchni 35189,81 ha. Od wielu lat współpracuje z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym w zakresie czynnej ochrony żubra. Na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa żubry występują od 2008 roku. W tym nadleśnictwie w 2015 r. zostało utworzone stado Jałowcówka. Rozległe wrzosowiska na terenach wojskowych, liczne łąki, rzeki, strumienie i jeziora tworzą tu wymarzoną krainę dla żubrów. W ramach projektu skoncentrowano się na polepszeniu bazy żerowej – przystosowaniu kompleksów łąk do koszenia i założeniu poletek żerowiskowych. Nadleśnictwo Drawsko wykonało melioracje największej powierzchni łąk (prawie 96 ha) i założyło najwięcej żubrowych poletek żerowiskowych (46 ha). Powstały też 2 ha sadów. Żubry w Nadleśnictwie Drawsko mają do  dyspozycji 11 paśników, w których mogą być dokarmiane. Zabezpieczenie upraw leśnych przed żubrami zostało dostosowane do aktywności żubrów podczas dokarmiania i żerowania letniego. Wykonano 21 400 mb prewencyjnych ogrodzeń.


Nadleśnictwo Mirosławiec zostało utworzone w 1953 roku. Nadleśnictwo gospodaruje na powierzchni 15034,89 ha. Nadleśnictwo współpracuje z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym w zakresie czynnej ochrony żubra. Nadleśnictwo Mirosławiec obejmuje areał najstarszego stada żubrów na Pomorzu Zachodnim, istniejącego od 1980 r. Ponieważ stado to od wielu lat dużą część życia spędza na polach uprawnych, wyzwaniem projektu stało się zachęcenie zwierząt do częstszego przebywania w lesie. Taki też cel miała rekultywacja prawie 30 ha łąk w Nadleśnictwie Mirosławiec, ich późniejsze koszenie i utrzymywanie dla potrzeb żubrów. W ramach projektu zbudowano też 7 paśników z dala od pól, aby utrzymać żubry wewnątrz lasu. Dokarmianie w granicach nadleśnictwa prowadzone jest w 11-stu paśnikach. Do zabezpieczenia upraw leśnych w pobliżu paśników i na szlakach migracji żubrów wykonano w ramach projektu 12 000 mb prewencyjnych ogrodzeń.

Nadleśnictwo Świerczyna zostało utworzone w 1986 roku. Nadleśnictwo gospodaruje na powierzchni 16 201,32 ha. Na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa żubry pojawiają się regularnie, co dokumentują dane telemetryczne. Nadleśnictwo czynnie uczestniczy w ich ochronie. Nadleśnictwo Świerczyna obejmuje północne fragmenty areału stada mirosławieckiego i nowo utworzonego stada Jałowcówka. Są to tereny najchętniej wykorzystywane przez żubry podczas wycieleń. Właśnie w Nadleśnictwie Świerczyna przy południowej granicy z Nadleśnictwem Mirosławiec rodzi się większość cieląt w stadzie mirosławieckim. Tereny północne nadleśnictwa są stopniowo kolonizowane przez rozrastającą się populację. W rozległym kompleksie leśnym założono łąki, poletka żerowiskowe i sady dla żubrów. W ramach prac odmulono rowy i przepusty oraz wycięto przeszkadzające krzewy i drzewa. Ogółem prace rekultywacyjne wykonano na powierzchni przeszło 20 ha. W Nadleśnictwie Świerczyna żubry dokarmiane są w 6 paśnikach. Aby zabezpieczyć uprawy leśne przed żubrami gromadzącymi się w miejscach dokarmiania wykonano ok. 10 000 mb grodzeń zabezpieczających.

 

Nadleśnictwo zostało powołane w 1986 roku przez Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile. Nadleśnictwo gospodaruje na powierzchni 23017 ha. Na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa żubry pojawiają się regularnie w ostatnich latach. Nadleśnictwo Tuczno obejmuje południowe fragmenty areału stada mirosławieckiego i leży na szlaku wędrówek żubrów. Właśnie w Tucznie wyodrębniła się samodzielna grupa zwierząt, która w 2016 r. utworzyła zalążek nowego stada obecnie przebywającego głównie w Nadleśnictwie Trzcianka i kolejnego w Nadleśnictwie Smolarz. Przez tereny Tuczna wiedzie szlak wędrówek samców w kierunku zachodnim i południowym w okolice Krzyża i Gorzowa. Na terenie nadleśnictwa znajdują się 2 paśniki dla żubrów, wykorzystywanych głównie przez grupy kawalerskie i pojedynczo wędrujące żubry. Dla ochrony upraw na terenie nadleśnictwa zbudowano ok. 5 500 mb prewencyjnych ogrodzeń.