Gromadząc wieloletnie doświadczenia w ochronie żubrów i rysi, wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązanie w zarządzaniu dzikimi populacjami tych gatunków, w celu minimalizacji szkód i utrzymania wysokiego stopnia akceptacji społecznej obu gatunków. Pogotowie interwencyjne podejmuje działania w każdej sytuacji konfliktu na linii człowiek – żubr i człowiek – ryś. Naszą misją jest niesienie pomocy we wszystkich problematycznych sytuacjach, w których uczestniczą żubry albo rysie. Działania Pogotowia Interwencyjnego podejmujemy jako organizacja pozarządowa dobrowolnie i nie wynikają z przepisów prawa. Chcemy pomagać społecznościom lokalnym, aby podnosić akceptację dla dzikich żubrów i rysi, co pozwoli na rozwój ich populacji w naszym regionie. 

Działamy w sposób metodyczny i bazujemy na współpracy z osobami, które się do nas zgłaszają. Staramy się reagować na każde zgłoszenie i dostosowujemy się do istniejących warunków. Nie należy nas jednak porównywać do Pogotowia Ratunkowego czy też numeru alarmowego 112, nie mamy bowiem takiego zaplecza jak służby ratunkowe. Telefony interwencyjne odbierają pracownicy Bazy Obsługi Żubrów i Zespołu Terenowego do spraw rysi czasem poza godzinami pracy albo w dniu wolnym. Muszą Państwo mieć świadomość, że nie zawsze zdążymy podnieść słuchawkę lub czas przyjazdu na miejsce interwencji może trwać kilka godzin. Ponieważ chcemy zachować ciągłość działań i utrzymywać przekonanie, że nie są Państwo pozostawieni sami sobie w trudnej sytuacji, nierzadko prowadzimy działania interwencyjne w czasie prywatnym.  Praca grupy interwencyjnej polega na ocenie sytuacji, określeniu możliwości działania i  przygotowaniu odpowiedniego sprzętu, a na to potrzebny jest czas. Dopiero po takim wstępnym przygotowaniu możemy wyjechać na wskazane przez Państwa miejsce.

 Zasady działania Pogotowia Żubrowego prowadzonego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodniczego:

1. 
Pogotowie Żubrowe, zwane dalej Pogotowiem, to system pomocy służbom państwowym i samorządowym oraz społecznościom lokalnym na terenie występowania wolnożyjących żubrów w północno – zachodniej Polsce w    granicach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Działalność Pogotowia finansowana jest przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze z dotacji pozyskiwanych na realizację projektów z        dziedziny ochrony przyrody oraz środków własnych. Siedziba Pogotowia mieści się w Dzikiej Zagrodzie, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec.

2. Zadaniem Pogotowia jest udzielanie pomocy w sytuacjach problematycznych z udziałem żubrów:
a) w trakcie wypadków komunikacyjnych - Pogotowie zajmuje się rannymi lub martwymi żubrami we współpracy z policją, służbami i uczestnikami wypadku;
b) w odniesieniu do żubrów, które wkraczają na tereny osiedli ludzkich i generują problemy dla mieszkańców – Pogotowie prowadzi przepłaszanie zwierząt albo odłowy i translokację;
c) w odniesieniu do stad lub grup żubrów wychodzących na cenne uprawy rolne - Pogotowie prowadzi przepłaszanie podejmowane samodzielnie na podstawie danych telemetrycznych lub na wniosek rolnika.

3. Pogotowie przyjmuje zgłoszenia:
a) telefoniczne ze strony służb w odniesieniu do wypadków komunikacyjnych – przez całą dobę na wszystkie telefony pracowników opublikowane w załączniku;
b) telefonicznie pod numerem zawartym w załączniku (w tym SMS lub MMS) w odniesieniu do próśb o przepłoszenie zwierząt – w godzinach 8:00 – 18:00 od kwietnia do października oraz w godzinach 8:00 – 16:00 od listopada do marca;
c) osobiste – w Dzikiej Zagrodzie w godzinach pracy 8:00 – 18:00 od kwietnia do października oraz 8:00 – 16:00 od listopada do marca;

4. Zgłoszenie musi zawierać:
a) w odniesieniu do służb – ogólne dane zgłaszającego (np. dyżurny powiatowej komendy policji w … , komendant straży miejskiej w …) oraz dokładną lokalizację zdarzenia.
b) w odniesieniu do osób indywidualnych wnioskujących o przepłaszania – dane personalne zgłaszającego, numer działki, podstawę wystąpienia (informacja czy zgłaszający ma tytuł prawny do terenu, którego dotyczy zgłoszenie).

5. Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.

6. W pierwszej kolejności realizowane są interwencje związane ze zdarzeniami zgłaszanymi przez służby dotyczące wypadków komunikacyjnych i obecności żubrów na terenach zabudowanych.

7. Przepłaszanie żubrów z cennych upraw rolnych:
a) odbywa się ze względów bezpieczeństwa zwierząt i ludzi od świtu do zmierzchu;
b) nie jest podejmowane na terenie zaoranych pól, ściernisk, poplonów do przyorania, nieużytków, użytków zielonych, zadrzewień i lasów;
c) nie jest podejmowane, gdy na skutek przepłaszania może wystąpić sytuacja problemowa, np. związana z wtargnięciem zwierząt na ruchliwy szlak komunikacyjny;
d) jest podejmowane w miarę możliwości kadrowych Pogotowia (w Pogotowiu zatrudnione są 3 osoby);
e) odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji osoby wyznaczonej do podjęcia interwencji. Dzięki posiadanemu doświadczeniu to te osoby są w stanie najlepiej ocenić potrzebę przeprowadzenia interwencji.

8. Zgłoszenia dotyczące płoszenia żubrów z tego samego dnia są  realizowane w kolejności ważności, to jest wysokości potencjalnych strat. Pierwszeństwo będzie miała interwencja w stosunku do stada żubrów a dopiero w następnej kolejności interwencje w odniesieniu do pojedynczych osobników.

9. Na podstawie analizy danych telemetrycznych Pogotowie samodzielnie podejmuje interwencje i przepłasza żubry z upraw rolnych w celu utrzymania na terenach o najniższym poziomie potencjalnego konfliktu.

10. W sytuacjach nietypowych, interwencja może być podjęta po kontakcie telefonicznym i uzasadnieniu problemu. 

Wykaz numerów telefonów - załącznik nr 1

 

Numer dyżurny

881 006 288

Maciej Tracz

501 009 692

Marcin Grzegorzek

605 093 721

Łukasz Strejk

783 811 891

 
Osoba zgłaszająca potrzebę przeprowadzenia interwencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZTP.